brak komentarzy

Uroczysta Akademia w 100 rocznicę urodzin Prof. Jerzego Nowosielskiego

19 lute­go br. w godzi­nach wie­czor­nych w kra­kow­skiej para­fii pra­wo­sław­nej odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia, któ­ra sta­ła się nie­zwy­kłym wyda­rze­niem dla miło­śni­ków sztu­ki sakral­nej Prof. Jerze­go Nowo­siel­skie­go, wybit­ne­go para­fia­ni­na Pra­wo­sław­nej Para­fii w Kra­ko­wie.
Cała uro­czy­stość odby­ła się w pięk­nej Kapli­cy Refek­ta­rzo­wej pw. Wszyst­kich Świę­tych (kapli­ca mie­ści się na II pię­trze kamie­ni­cy przy ul. Szpi­tal­nej 24), któ­rej poli­chro­mie ścien­ne i iko­no­stas zosta­ły wyko­na­ne przez same­go Jerze­go Nowo­siel­skie­go. Dla­te­go też, to miej­sce ide­al­nie wpi­sy­wa­ło się w tema­ty­kę tego wyda­rze­nia.

Na począt­ku aka­de­mii, pro­boszcz Para­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie ks.prot. Jaro­sław Anto­siuk przy­wi­tał gości i uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji oraz zapro­szo­nych pre­le­gen­tów, a w szcze­gól­no­ści: Andrze­ja Star­ma­cha wie­lo­let­nie­go przy­ja­cie­la pro­fe­so­ra, Kry­sty­nę Czer­ni – histo­ryk sztu­ki i autor­ki wie­lu wydaw­nictw doty­czą­cych twór­czo­ści Jerze­go Nowo­siel­skie­go, Wita­li­ja Michal­czu­ka – dyrek­to­ra Muzeum Ikon w War­sza­wie, Łuka­sza Haj­du­cze­nia – dyry­gen­ta chó­ru Kata­pie­ta­sma, bra­ta Mar­ci­na Świą­de­ra – iko­no­gra­fa, Agniesz­kę Szpa­la – wydaw­cę cyklu albu­mów o twór­czo­ści sakral­nej prof. Jerze­go Nowo­siel­skie­go, Janu­sza i Marię Ponie­wier­skich – zna­nych kra­kow­skich dzia­ła­czy eku­me­nicz­nych. Następ­nie, Wita­lij Michal­czuk, przed­sta­wił cel i tema­ty­kę spo­tka­nia.

Po powi­ta­niu gości, roz­po­czę­ła się pre­zen­ta­cja albu­mu Kry­sty­ny Czer­ni „Nowo­siel­ski w War­sza­wie i na Mazow­szu. Sztu­ka sakral­na”. Pani Czer­ni przed­sta­wi­ła zebra­nym boga­to ilu­stro­wa­ny tom doty­czą­cy sztu­ki sakral­nej Jerze­go Nowo­siel­skie­go. Pre­zen­ta­cja była fascy­nu­ją­ca i zawie­ra­ła nie tyl­ko pięk­ne foto­gra­fii prac arty­sty, ale tak­że wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji na temat kon­tek­stu arty­stycz­ne­go i spo­łecz­ne­go, w któ­rym powsta­wa­ły dzie­ła Nowo­siel­skie­go.

Po pre­zen­ta­cji albu­mu, ks. Jaro­sław Anto­siuk prze­czy­tał dla zgro­ma­dzo­nych to, co napi­sał sam Jerzy Nowo­siel­ski o kapli­cy, w któ­rej odby­wa­ła się uro­czy­stość. Roz­po­czę­ła się dru­ga część aka­de­mii, któ­ra zawie­ra­ła dys­ku­sję o myśle­niu litur­gicz­nym pro­fe­so­ra Nowo­siel­skie­go. W dys­ku­sji wziął dział w połą­cze­niu onli­ne ks. prof. Hen­ryk Paproc­ki, jeden z naj­bliż­szych przy­ja­ciół arty­sty, a tak­że Kry­sty­na Czer­ni, Wita­lij Michal­czuk, ks. Jaro­sław Anto­siuk i Łukasz Haj­du­cze­nia.

W trze­ciej czę­ści wyda­rze­nia roz­po­czął się kon­cert zespo­łu muzy­ki cer­kiew­nej „Kata­pe­ta­sma” pod dyrek­cją Łuka­sza Haj­du­cze­ni. Zespół ten wyko­nał utwo­ry muzy­ki cer­kiew­nej od cza­sów I Rze­czy­po­spo­li­tej, co sta­no­wi­ło ide­al­ne dopeł­nie­nie cało­ści wyda­rze­nia.
Towa­rzy­szą­ca aka­de­mii wysta­wa „Pro­jek­ty sakral­ne Jerze­go Nowo­siel­skie­go” ze zbio­rów Fun­da­cji Nowosielskich/​Galerii Star­mach i Kra­kow­skiej Para­fii Pra­wo­sław­nej była rów­nież nie­zwy­kle inte­re­su­ją­ca. Eks­po­zy­cja ta pre­zen­to­wa­ła pro­jek­ty arty­sty doty­czą­ce sztu­ki sakral­nej.

Cała uro­czy­stość była wspa­nia­łym wyda­rze­niem, któ­re z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci uczest­ni­ków.

Ks. Damian Szwec

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.