Uroczysta Akademia w 100 rocznicę urodzin Prof. Jerzego Nowosielskiego

19 lu­te­go br. w go­dzi­nach wie­czor­nych w kra­kow­skiej pa­ra­fii pra­wo­sław­nej od­by­ła się uro­czy­sta aka­de­mia, któ­ra sta­ła się nie­zwy­kłym wy­da­rze­niem dla mi­ło­śni­ków sztu­ki sa­kral­nej Prof. Je­rze­go No­wo­siel­skie­go, wy­bit­ne­go pa­ra­fia­ni­na Pra­wo­sław­nej Pa­ra­fii w Kra­ko­wie.
Ca­ła uro­czy­stość od­by­ła się w pięk­nej Ka­pli­cy Re­fek­ta­rzo­wej pw. Wszyst­kich Świę­tych (ka­pli­ca mie­ści się na II pię­trze ka­mie­ni­cy przy ul. Szpi­tal­nej 24), któ­rej po­li­chro­mie ścien­ne i iko­no­stas zo­sta­ły wy­ko­na­ne przez sa­me­go Je­rze­go No­wo­siel­skie­go. Dla­te­go też, to miej­sce ide­al­nie wpi­sy­wa­ło się w te­ma­ty­kę te­go wydarzenia.

Na po­cząt­ku aka­de­mii, pro­boszcz Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie ks.prot. Ja­ro­sław An­to­siuk przy­wi­tał go­ści i uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji oraz za­pro­szo­nych pre­le­gen­tów, a w szcze­gól­no­ści: An­drze­ja Star­ma­cha wie­lo­let­nie­go przy­ja­cie­la pro­fe­so­ra, Kry­sty­nę Czer­ni – hi­sto­ryk sztu­ki i au­tor­ki wie­lu wy­daw­nictw do­ty­czą­cych twór­czo­ści Je­rze­go No­wo­siel­skie­go, Wi­ta­li­ja Mi­chal­czu­ka – dy­rek­to­ra Mu­zeum Ikon w War­sza­wie, Łu­ka­sza Haj­du­cze­nia – dy­ry­gen­ta chó­ru Ka­ta­pie­ta­sma, bra­ta Mar­ci­na Świą­de­ra – iko­no­gra­fa, Agniesz­kę Szpa­la – wy­daw­cę cy­klu al­bu­mów o twór­czo­ści sa­kral­nej prof. Je­rze­go No­wo­siel­skie­go, Ja­nu­sza i Ma­rię Po­nie­wier­skich – zna­nych kra­kow­skich dzia­ła­czy eku­me­nicz­nych. Na­stęp­nie, Wi­ta­lij Mi­chal­czuk, przed­sta­wił cel i te­ma­ty­kę spotkania.

Po po­wi­ta­niu go­ści, roz­po­czę­ła się pre­zen­ta­cja al­bu­mu Kry­sty­ny Czer­ni „No­wo­siel­ski w War­sza­wie i na Ma­zow­szu. Sztu­ka sa­kral­na”. Pa­ni Czer­ni przed­sta­wi­ła ze­bra­nym bo­ga­to ilu­stro­wa­ny tom do­ty­czą­cy sztu­ki sa­kral­nej Je­rze­go No­wo­siel­skie­go. Pre­zen­ta­cja by­ła fa­scy­nu­ją­ca i za­wie­ra­ła nie tyl­ko pięk­ne fo­to­gra­fii prac ar­ty­sty, ale tak­że wie­le cie­ka­wych in­for­ma­cji na te­mat kon­tek­stu ar­ty­stycz­ne­go i spo­łecz­ne­go, w któ­rym po­wsta­wa­ły dzie­ła Nowosielskiego.

Po pre­zen­ta­cji al­bu­mu, ks. Ja­ro­sław An­to­siuk prze­czy­tał dla zgro­ma­dzo­nych to, co na­pi­sał sam Je­rzy No­wo­siel­ski o ka­pli­cy, w któ­rej od­by­wa­ła się uro­czy­stość. Roz­po­czę­ła się dru­ga część aka­de­mii, któ­ra za­wie­ra­ła dys­ku­sję o my­śle­niu li­tur­gicz­nym pro­fe­so­ra No­wo­siel­skie­go. W dys­ku­sji wziął dział w po­łą­cze­niu on­li­ne ks. prof. Hen­ryk Pa­proc­ki, je­den z naj­bliż­szych przy­ja­ciół ar­ty­sty, a tak­że Kry­sty­na Czer­ni, Wi­ta­lij Mi­chal­czuk, ks. Ja­ro­sław An­to­siuk i Łu­kasz Hajduczenia.

W trze­ciej czę­ści wy­da­rze­nia roz­po­czął się kon­cert ze­spo­łu mu­zy­ki cer­kiew­nej „Ka­ta­pe­ta­sma” pod dy­rek­cją Łu­ka­sza Haj­du­cze­ni. Ze­spół ten wy­ko­nał utwo­ry mu­zy­ki cer­kiew­nej od cza­sów I Rze­czy­po­spo­li­tej, co sta­no­wi­ło ide­al­ne do­peł­nie­nie ca­ło­ści wy­da­rze­nia.
To­wa­rzy­szą­ca aka­de­mii wy­sta­wa „Pro­jek­ty sa­kral­ne Je­rze­go No­wo­siel­skie­go” ze zbio­rów Fun­da­cji Nowosielskich/​Galerii Star­mach i Kra­kow­skiej Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej by­ła rów­nież nie­zwy­kle in­te­re­su­ją­ca. Eks­po­zy­cja ta pre­zen­to­wa­ła pro­jek­ty ar­ty­sty do­ty­czą­ce sztu­ki sakralnej.

Ca­ła uro­czy­stość by­ła wspa­nia­łym wy­da­rze­niem, któ­re z pew­no­ścią na dłu­go po­zo­sta­nie w pa­mię­ci uczestników.

Ks. Da­mian Szwec