brak komentarzy

Refektarz w Krakowskiej Cerkwi — Kaplica urządzona przez Prof. Jerzego Nowosielskiego

Reali­za­cja Jerze­go Nowo­siel­skie­go w Kapli­cy Refek­ta­rzo­wej naszej Cer­kwi jest dzie­łem uni­ka­to­wym. Wraz z prze­strze­nią, do któ­rej zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne, two­rzy wizu­al­ną i tre­ścio­wą całość. Jest to jed­na z ostat­nich reali­za­cji arty­sty. Zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia tek­stu na jej temat, będą­ce­go refe­ra­tem wygło­szo­nym przez histo­ry­ka sztu­ki Jago­dę Żar­no­wiec­ką na kon­fe­ren­cji Nowo­siel­ski w Mało­pol­sce, w Tyń­cu w 2014 roku, w roz­sze­rzo­nej wer­sji opu­bli­ko­wa­nym w cza­so­pi­śmie Kunszt, nr 3, z tego same­go roku.

realizacja_​Nowosielskiego_​cerkiew_​jż

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.