Refektarz w Krakowskiej Cerkwi — Kaplica urządzona przez Prof. Jerzego Nowosielskiego

Re­ali­za­cja Je­rze­go No­wo­siel­skie­go w Ka­pli­cy Re­fek­ta­rzo­wej na­szej Cer­kwi jest dzie­łem uni­ka­to­wym. Wraz z prze­strze­nią, do któ­rej zo­sta­ło za­pro­jek­to­wa­ne, two­rzy wi­zu­al­ną i tre­ścio­wą ca­łość. Jest to jed­na z ostat­nich re­ali­za­cji ar­ty­sty. Za­chę­ca­my do prze­czy­ta­nia tek­stu na jej te­mat, bę­dą­ce­go re­fe­ra­tem wy­gło­szo­nym przez hi­sto­ry­ka sztu­ki Ja­go­dę Żar­no­wiec­ką na kon­fe­ren­cji No­wo­siel­ski w Ma­ło­pol­sce, w Tyń­cu w 2014 ro­ku, w roz­sze­rzo­nej wer­sji opu­bli­ko­wa­nym w cza­so­pi­śmie Kunszt, nr 3, z te­go sa­me­go roku.