Katecheza dla dorosłych — otwarte spotkania z prawosławną historią, liturgiką, biblistyką i teologią 

Za­pra­sza­my w każ­dą śro­dę po wie­czor­nym Aka­ty­ście w kra­kow­skiej cer­kwi na otwar­te spo­tka­nia z pra­wo­sław­ną hi­sto­rią, li­tur­gi­ką, bi­bli­sty­ką i teo­lo­gią. Spo­tka­nia ma­ja cha­rak­ter otwar­ty i mo­gą w nich uczest­ni­czyć wszy­scy za­in­te­re­so­wa­ni. Na­si du­chow­ni w cie­ka­wy spo­sób opo­wie­dzą i przy­bli­żą czym jest Pra­wo­sła­wie. Za­pra­sza­my! Śro­da godz. 19 – 20.30