Święto parafialne krakowskiej cerkwi

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do uczest­nic­twa w świą­tecz­nych na­bo­żeń­stwach po­świę­co­nych Za­śnię­ciu Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy w kra­kow­skiej cer­kwi przy ul. Szpi­tal­nej 24 w dniach 27/​28 sierp­nia (niedziela/​poniedziałek).

Na­bo­żeń­stwom bę­dzie prze­wod­ni­czyć Or­dy­na­riusz die­ce­zji łódz­ko-po­znań­skiej, bi­skup Atanazy.

27.08.2023

– 17.00 Na­bo­żeń­stwo Wie­czor­ne (Ca­ło­noc­ne Czuwanie)

28.08.2023

– 8.00 Ma­łe Po­świę­ce­nie Wody

- 9.00 Po­wi­ta­nie Bi­sku­pa Ata­na­ze­go, Św. Liturgia