Uroczyste zakończenie roku w Pracowni Ikonograficznej

W nie­dzie­lę, 25 czerw­ca 2023 ro­ku, mia­ło miej­sce za­koń­cze­nie ro­ku szkol­ne­go w iko­no­gra­ficz­nej szko­le, dzia­ła­ją­cej przy Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej pw. Za­śnię­cia Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy w Krakowie.

Uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ły się od mo­leb­nu dzięk­czyn­ne­go, po któ­rym Pro­boszcz Pa­ra­fii, ks. Ja­ro­sław An­to­siuk, po­dzię­ko­wał Pa­ni Iri­nie Obu­cho­wej za jej pra­cę, gdyż koń­czy­ła ona swo­ją dzia­łal­ność w szko­le, a na­stęp­nie wrę­czył jej iko­nę Bo­gu­ro­dzi­cy Czę­sto­chow­skiej ja­ko pamiątkę.

Po mo­dli­twie, wszyst­kie iko­ny na­pi­sa­ne przez kur­san­tów zo­sta­ły poświęcone.

Ks. Wło­dzi­mierz Mu­tin wy­gło­sił krót­ki wy­kład na te­mat teo­lo­gii ikony.

Na za­koń­cze­nie uro­czy­sto­ści, za­pre­zen­to­wa­no no­wą na­uczy­ciel­kę kur­su iko­no­gra­fii, Pa­nią Ana­sta­zję Zelikinę.

Na­uczy­cie­le, kur­san­ci i go­ście wy­da­rze­nia mie­li moż­li­wość po­dzie­le­nia się swo­imi wra­że­nia­mi z wer­ni­sa­żu oraz omó­wie­nia pla­nów na przyszłość.