100 – lecie urodzin Prof. Jerzego Nowosielskiego. Uroczystości w krakowskiej cerkwi

Nie­dzie­la o Są­dzie Osta­tecz­nym – 19 lu­te­go 2023 r., by­ła szcze­gól­ną dla Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej pw. Za­śnię­cia Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny w Kra­ko­wie. W tym dniu w kra­kow­skiej cer­kwi od­by­ły się ob­cho­dy 100-le­cia uro­dzin jej wy­bit­ne­go pa­ra­fia­ni­na, Prof. Je­rze­go Nowosielskiego.
Uro­czy­sto­ściom, któ­re roz­po­czę­ło na­bo­żeń­stwo ca­ło­noc­ne­go czu­wa­nia w so­bo­tę 18 lu­te­go, prze­wod­ni­czy­li Je­go Eks­ce­len­cja, Bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski Ata­na­zy. Nie­dziel­ną, świą­tecz­ną Bo­ską Li­tur­gię po­prze­dzi­ło przy­wi­ta­nie Hie­rar­chy przez dzie­ci, mło­dzież, sta­ro­stę cer­kiew­ne­go oraz pro­bosz­cza pa­ra­fii ks. prot. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka. Po od­czy­ta­nej Ewan­ge­lii, ze sło­wa­mi ho­mi­lii do ze­bra­nych zwró­cił się ks. Wło­dzi­mierz Mu­tin. Licz­nie zgro­ma­dze­ni Wier­ni ak­tyw­nie uczest­ni­czy­li w spra­wo­wa­nej Bo­skiej Li­tur­gii przy­stę­pu­jąc do Sa­kra­men­tu Eu­cha­ry­stii. Nie­dziel­ne na­bo­żeń­stwo za­koń­czy­ło się Pa­ni­chi­dą w in­ten­cji śp. Prof. Je­rze­go Nowosielskiego.
Na za­koń­cze­nie uro­czy­sto­ści do zgro­ma­dzo­nych uczest­ni­ków świę­ta zwró­cił się bi­skup Ata­na­zy. Wła­dy­ka pod­kre­ślił wiel­kie zna­cze­nie nie­dziel przy­go­to­waw­czych do Wiel­kie­go Po­stu, któ­re są waż­nym cza­sem dla wier­nych pra­wo­sław­nych, po­nie­waż po­zwa­la­ją na przy­go­to­wa­nie się do „Wio­sny du­cho­wej”, ja­ką jest dla każ­de­go wie­rzą­ce­go czło­wie­ka Wiel­ki Post. Bi­skup po­dzię­ko­wał wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym za wspól­ną mo­dli­twę. Wła­dy­ka wy­ra­ził rów­nież wdzięcz­ność dla pro­bosz­cza pa­ra­fii – ks. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka oraz je­go po­moc­ni­ków. Szcze­gól­nie Hie­rar­cha po­dzię­ko­wał chó­ro­wi pa­ra­fial­ne­mu pod prze­wod­nic­twem Ma­tusz­ki Kse­nii An­to­siuk oraz chó­ro­wi dzie­cię­ce­mu pod kie­run­kiem Iri­ny Dracz. Na za­koń­cze­nie wła­dy­ka za­pro­sił wszyst­kich na kon­fe­ren­cję o Prof. Je­rzym No­wo­siel­skim oraz kon­cert mu­zy­ki cer­kiew­nej z wy­sta­wą pro­jek­tów sa­kral­nych wy­bit­ne­go artysty.
Ks. Da­mian Szwec
Fo­to: Ulia­na Komarnicka