Świąteczne Kolędowanie

Bur­mistrz Mia­sta i Gmi­ny Wie­licz­ka Ar­tur Ko­zioł za­pra­sza Oby­wa­tel­ki i Oby­wa­te­li Ukra­iny na Świą­tecz­ne Spo­tka­nie z Ko­lę­do­wa­niem z udzia­łem ks. Ja­ro­sła­wa An­to­siu­ka oraz Scho­li Ho­san­na z Pa­ra­fii Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP w Stru­mia­nach.
Spo­tka­nie od­bę­dzie się 7 stycz­nia 2023o godz. 12:00 w bu­dyn­ku Dwor­ca Au­to­bu­so­we­go przy ul. Dem­bow­skie­go 7.

Za­pra­sza­my!

???⭐?