Świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia to szcze­gól­ny czas, w któ­rym każ­da ro­dzi­na gro­ma­dzi się przy wi­gi­lij­nym stole,
dzie­ląc się Sło­wem Bo­żym, chle­bem i wza­jem­ną miłością.

My rów­nież chcie­li­by­śmy po­dzie­lić się tym Do­brem z na­szy­mi Bli­ski­mi, Przy­ja­ciół­mi i wszyst­ki­mi Wier­ny­mi z na­szej Parafii.

Dla­te­go, ser­decz­nie za­pra­sza­my na Spo­tka­nie Wi­gi­lij­ne dla na­szych Pa­ra­fian, któ­re od­bę­dzie się 6‑tego stycz­nia, o godz. 16.00,
w sa­lach ka­te­che­tycz­nych na­szej Cer­kwii, przy ul. Szpi­tal­nej 24.

Pra­gnie­my aby ten szcze­gól­ny czas przy­niósł nam wszyst­kim du­żo na­dziei, cie­pła i radości.

Za­pra­sza­my Ser­decz­nie wszyst­kich Pa­ra­fian i Przy­ja­ciół na­szej Pa­ra­fii do udzia­łu we wspól­nej Wigilii.