Pierwsza Liturgia w Wieliczce

W Nie­dzie­lę Pięć­dzie­siąt­ni­cy (12.06.2022 r.), z Bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji, Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go, Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go, w Wie­licz­ce by­ła spra­wo­wa­ne pierw­sza w hi­sto­rii Pra­wo­sław­na Świę­ta Li­tur­gia. Na­bo­żeń­stwo zgro­ma­dzi­ło po­nad 60 osób, sta­łych miesz­kań­ców mia­sta i gmi­ny Wie­licz­ka oraz prze­by­wa­ją­cych w tym re­gio­nie cza­so­wo uchodź­ców wo­jen­nych z Ukra­iny. Po­nad po­ło­wa uczest­ni­ków przy­stą­pi­ła do Św. Eu­cha­ry­stii. Dzię­ki go­ścin­no­ści wie­lic­kich bra­ci Fran­cisz­ka­nów na cze­le z ich Gwar­dia­nem, o. Da­mia­nem Bień­kow­skim, Li­tur­gia by­ła spra­wo­wa­na w pięk­nej Ka­pli­cy Por­cjun­ku­la w ogro­dach klasz­tor­nych. Na­bo­żeń­stwo spra­wo­wa­li ks. Ja­ro­sław An­to­siuk, pro­boszcz i dzie­kan kra­kow­ski w asy­ście ks. Wło­dzi­mie­rza My­ti­na, pro­rek­to­ra Char­kow­skie­go Se­mi­na­rium Du­chow­ne­go oraz ks. Dia­ko­na Ta­ra­si­ja Andrusiewicza.

Za­pra­sza­my na ko­lej­ne na­bo­żeń­stwa. In­for­ma­cja juz wkrótce.