Wielkanoc w krakowskiej cerkwi — Великдень в краківській церкві

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do Cer­kwi Pra­wo­sław­nej pw Za­śnię­cia Naj­święt­szej Ma­rii Man­ny w Kra­ko­wie przy ul. Szpi­tal­nej 24 na Uro­czy­sto­ści Wiel­ka­noc­ne. W tym ro­ku, prze­wi­du­jąc du­żą fre­kwen­cję przy­go­to­wa­li­śmy ra­zem z Wła­dza­mi Mia­sta Kra­ko­wa ekra­ny w ho­lu na par­te­rze bu­dyn­ku na­szej cer­kwi oraz na ze­wnątrz. Na­bo­żeń­stwa Pas­chal­ne bę­dą do­dat­ko­wo trans­mi­to­wa­ne on­li­ne w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych mia­sta Kra­ko­wa — Kra­ków PL i te​le​wi​zja​.kra​kow​.pl oraz na stro­nie pa­ra­fial­nej w Fa­ce­bo­ok [Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na w Krakowie]

Za­pra­sza­my rów­nież na wspól­ną Aga­pę po nie­dziel­nej Li­tur­gii Pas­chal­nej do na­szych sal w „Piw­ni­cach pod Dzwo­nem”. 

23 kwiet­nia — sobota
Godz. 23.30 — Na­bo­żeń­stwo o Pół­no­cy, Pro­ce­sja, Jutrz­nia, I Św. Li­tur­gia, Po­świę­ce­nie Po­kar­mów (ok. godz. 3 nad ranem)

24 kwiet­nia niedziela
Godz. 10.00 — II Św. Li­tur­gia, Pro­ce­sja i Po­świę­ce­nie po­kar­mów, Wspól­na Agapa

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

Щиро запрошуємо до Православної Церкви Успіння Пресвятої Діви Марії на вул. Шпітальній 24 на Великодні Урочистості. Цього року, з огляду на можливість великої кількості вірян ми приготували разом з владою міста Кракова екрани у холі на партері і назовні. Великодня Служба буде додатково транслюватися онлайн в соціальних медіа міста Кракова — Kra­ków PL i te​le​wi​zja​.kra​kow​.pl  а також сторінці парафії у Fa­ce­bo­ok [Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na w Krakowie]

Запрошуємо також на спільну Агупу /​Трапезу після недільної Пасхальної Літургії до наших залів в “Пивниці під Дзвоном”

23 квітня — субота
23.30-Хресна хода, Утреня і перша Свята Літургія, Освячення Пасок (ok. 3 години ночі)

24 квітня неділя
10.00-II Свята Літургія, Освячення Пасок, загальна Агапа