Śniadanie Wielkanocne w Parafii Prawosławnej w Krakowie

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na wspól­ne śnia­da­nie Wiel­ka­noc­ne do kra­kow­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej. Za­pra­sza­my na­szych wier­nych, przy­ja­ciół, sym­pa­ty­ków, a szcze­gól­nie uchodź­ców wo­jen­nych z Ukra­iny. Zgod­nie z na­szą tra­dy­cją, po Pas­chal­nej Świę­tej Li­tur­gii spo­ty­ka­my się na przy­go­to­wa­nym wspól­ny­mi si­ła­mi po­sił­ku. Po­czą­tek na­bo­żeń­stwa Nie­dzie­la 24 kwiet­nia godz. 10.00, Śnia­da­nie Pas­chal­ne ok 12.00. Miej­sce — ka­mie­ni­ca Cer­kwi Kra­kow­skiej przy ul. Szpi­tal­nej 24, sa­le w piw­ni­cach. Je­śli chciał­byś nas wspo­móc w or­ga­ni­za­cji pro­si­my o kon­takt: ks. Ja­ro­sław An­to­siuk 504 – 244-284