Prawosławne nabożeństwa w Zakopanem i Bukownie

Z bło­go­sła­wień­stwa Je­go Eks­ce­len­cji, Naj­prze­wie­leb­niej­sze­go Ata­na­ze­go, Bi­sku­pa Łódz­kie­go i Po­znań­skie­go w naj­bliż­szą so­bo­tę bę­dą spra­wo­wa­ne Świę­te Li­tur­gie w Sta­rym Ko­ściół­ku w Za­ko­pa­nem (ul. Ko­ście­li­ska 4) i w Ka­pli­cy Pol­sko­ka­to­lic­kiej miesz­czą­cej się w Bu­kow­nie przy ul. No­wa 32. Po­czą­tek na­bo­żeństw godz. 10.00, Po na­bo­żeń­stwie za­pra­szam wszyst­kich ze­bra­nych na her­bat­kę i ciast­ko, a dzie­ci i mło­dzież na katechezę.