Uwaga! W niedziele dwie Św. Liturgie

Dro­dzy Bra­cia i Siostry!

Z uwa­gi na du­ży wzrost wier­nych uczest­ni­czą­cych w na­bo­żeń­stwach w kra­kow­skiej cer­kwi, od kwiet­nia w każ­dą nie­dzie­lę bę­dą spra­wo­wa­ne dwie Świę­te Li­tur­gie: o godz. 8.30 w Ka­pli­cy pw. Wszyst­kich Świę­tych — II pię­tro (Gór­na Ka­pli­ca) i o 10.00 w głów­nej cer­kwi pw. Za­śnię­cia Bo­gu­ro­dzi­cy — I piętro.

ks. Ja­ro­sław Antosiuk