Prawosławne nabożeństwo w Bukownie

W dniu dzi­siej­szym, 26 mar­ca, z Bło­go­sła­wień­stwa Bi­sku­pa Ata­na­ze­go, Or­dy­na­riu­sza Die­ce­zji Łódz­ko – Po­znań­skiej w Bu­kow­nie od­by­ło się pra­wo­sław­ne na­bo­żeń­stwo dla uchodź­ców z Ukra­iny i miej­sco­wych miesz­kań­ców. Wzno­szo­ne by­ły gor­li­we mo­dli­twy za ze­bra­nych, za ry­chłe za­koń­cze­nie woj­ny i po­kój na Ukra­inie. Na­bo­żeń­stwo spra­wo­wał Dzie­kan Kra­kow­ski – ks. prot. Ja­ro­sław Antosiuk.

Ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia skła­da­my na rę­ce go­spo­da­rza – Ks. in­fu­ła­ta mgr An­to­nie­go Nor­ma­na, Pro­bosz­cza Pa­ra­fii i Ad­mi­ni­stra­to­ra Die­ce­zji Kra­kow­sko – Czę­sto­chow­skiej Ko­ścio­ła Pol­sko­ka­to­lic­kie­go w RP za uży­cze­nie świą­ty­ni. Ksiądz In­fu­łat wy­cho­dząc na spo­tka­nie po­trze­bom za­pro­po­no­wał uży­cze­nie bę­dą­cej we wła­da­niu pa­ra­fii Ka­pli­cy w cen­trum Bu­kow­na dla re­gu­lar­nych na­bo­żeństw pra­wo­sław­nych. Pro­po­zy­cja by­ła zu­peł­nie nie­ocze­ki­wa­na i spra­wi­ła ogrom­na ra­dość pra­wo­sław­nej spo­łecz­no­ści. Za­pra­sza­my za­tem za dwa ty­go­dnie na hi­sto­rycz­ną, pierw­szą Li­tur­gię Eu­cha­ry­stycz­ną 9 kwiet­nia o godz. 10.00 do Ka­pli­cy Pol­sko­ka­to­lic­kiej miesz­czą­cej się w Bu­kow­nie przy ul. No­wa 32. Po na­bo­żeń­stwie za­pra­szam wszyst­kich ze­bra­nych na her­bat­kę i ciast­ko, a dzie­ci i mło­dzież na katechezę.

Ks. Ja­ro­sław Antosiuk