Pomoc Uchodźcom — Świetlica dziennego pobytu dla dzieci w Krakowie

Dro­dzy Ro­dzi­ce! W tym trud­nym dla wszyst­kich cza­sie Pol­ska Pra­wo­sław­na Cer­kiew jest z Wa­mi. Przy na­szej kra­kow­skiej pa­ra­fii pra­wo­sław­nej miesz­czą­cej się na ul. Szpi­tal­nej 24 otwie­ra­my Świe­tli­cę dzien­ne­go po­by­tu dla dzieci.

Je­śli po­trze­bu­je­cie za­ła­twić urzę­do­we spra­wy lub mieć chwi­lę wol­ne­go cza­su na in­ne dzia­ła­nia, to mo­że­cie na nas li­czyć. Za­opie­ku­je­my się Wa­szy­mi dzieć­mi. Zor­ga­ni­zu­je­my dla dzie­ci za­ję­cia ry­sun­ku, gry i za­ba­wy, stre­fę fil­mu oraz za­ję­cia z ję­zy­ka pol­skie­go. Na­sza ka­dra jest ukra­iń­sko i rosyjskojęzyczna.

Świe­tli­ca jest otwar­ta w godz. 11 – 15.30

Kon­takt: +48 690 – 205-593

Ks. Ja­ro­sław An­to­siuk, pro­boszcz Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Krakowie