Prawosławne nabożeństwa w Zakopanem częściej i w nowej lokalizacji

Ze wzglę­du na ogrom­ną fa­lę Uchodź­ców wo­jen­nych z Ukra­iny, któ­ra prze­by­wa obec­nie w Ma­ło­pol­sce, na­bo­żeń­stwa pra­wo­sław­ne w Za­ko­pa­nym zo­sta­ły prze­nie­sio­ne do Sta­re­go Ko­ściół­ka na ul. Ko­ście­li­skiej 4. Zgod­nie z usta­le­nia­mi ja­kie zo­sta­ły za­war­te mię­dzy Bi­sku­pem Ata­na­zym, Or­dy­na­riu­szem Die­ce­zji Łódz­ko Po­znań­skiej, Pol­skie­go Au­to­ke­fa­licz­ne­go Ko­ścio­ła Pra­wo­sław­ne­go i Ar­cy­bi­sku­pem Mar­kiem Ję­dra­szew­skim, Me­tro­po­li­tą Kra­kow­skim, Ko­ścio­ła Rzym­sko­ka­to­lic­kie­go, na­bo­żeń­stwa bę­dą spra­wo­wa­ne w co dru­gą nie­dzie­lę, a je­śli zaj­dzie ta­ka ko­niecz­ność w każ­dą nie­dzie­lę mie­sią­ca. Pierw­sze na­bo­żeń­stwo od­bę­dzie się 27 mar­ca o godz. 11.15.

Szcze­gó­ło­we informacje:
Fa­ce­bo­ok: Cer­kiew Za­ko­pa­ne — pra­wo­sław­ne nabożeństwa
+ 48 609 – 501-777; +48 12 422 72 77
krakowcerkiew@​gmail.​com
www​.kra​kow​-cer​kiew​.pl