Wizyta Biskupa Atanazego w Krakowie

W dniach 19 – 20 lu­te­go 2022 ro­ku Je­go Eks­ce­len­cja Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy Bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski bę­dzie ce­le­bro­wał Li­tur­gię w Nie­dzie­lę o Sy­nu Mar­no­traw­nym. Za­pra­sza­my kra­kow­ską parafię.