Pierwsza Spowiedź najmłodszych parafian

W ostat­nią so­bo­tę na­si naj­młod­si pa­ra­fia­nie przy­stą­pi­li po raz pierw­szy w swym ży­ciu do Sa­kra­men­tu Spowiedzi.Przez ostat­nie ty­go­dnie na za­ję­ciach ka­te­che­zy i pod­czas spo­tkań z du­chow­nym w cer­kwi, dzie­ci przy­go­to­wy­wa­ły się do te­go waż­ne­go wy­da­rze­nia. Kul­mi­na­cją by­ła so­bot­nia Spo­wiedź i nie­dziel­na Eu­cha­ry­stia. Po nie­dziel­nej Św. Li­tur­gii każ­de z dzie­ci otrzy­ma­ło mo­dli­tew­nik i bło­go­sła­wień­stwo na in­dy­wi­du­al­ne pra­wi­dło mo­dli­tew­ne. W tra­dy­cji pra­wo­sław­nej dzie­ci po raz pierw­szy do Sa­kra­men­tu Spo­wie­dzi przy­stę­pu­ją w wie­ku ok 7 lat.

Wię­cej zdjęć: [TUTAJ]