Dziewiąty dzień po śmierci ks. Mitrata Mirosława Drabiuka

7 lip­ca przy­pa­da dzie­wią­ty dzień od śmier­ci nie­od­ża­ło­wa­ne­go i wie­lo­let­nie­go pro­bosz­cza czę­sto­chow­skiej pa­ra­fii i dzie­ka­na kra­kow­skie­go – ks. Mi­tra­ta Mi­ro­sła­wa Dra­biu­ka. Z bło­go­sła­wień­stwa or­dy­na­riu­sza die­ce­zji łódz­ko-po­znań­skiej, bi­sku­pa Ata­na­ze­go, w tym dniu od­by­ła się Św. Li­tur­gia w cer­kwi pw. Iko­ny Czę­sto­chow­skiej Mat­ki Bo­żej w Czę­sto­cho­wie i Pa­ni­chi­da na cmen­ta­rzu, gdzie spo­czy­wa cia­ło Zmar­łe­go. Na­bo­żeń­stwa spra­wo­wał p.o. dzie­ka­na kra­kow­skie­go – ks. Ja­ro­sław Antosiuk