E‑zapiska

Dro­dzy Parafianie,
na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej uru­cho­mi­li­śmy moż­li­wość prze­sy­ła­nia elek­tro­nicz­nej Za­pi­ski — proś­by o mo­dli­twy. Za­pra­sza­my do wspól­nej modlitwy.
For­mu­larz jest do­stęp­ny [Tu­taj]