PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

CZWARTEK, 6 VI, AULA PAU, UL. SŁAWKOWSKA 17

Plakat_konferencyjny_201308.45. REJESTRACJA

09.15 – 10.00. OTWARCIE

Prof. dr hab. Lu­cjan Su­cha­nek, Dy­rek­tor Wy­dzia­łu I Pol­skiej Aka­de­mii Umiejętności

Prof. dr hab. Bog­dan Szlach­ta, Dzie­kan Wy­dzia­łu Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych i Po­li­tycz­nych UJ

Je­go Eks­ce­len­cja Ar­cy­bi­skup Łódz­ki i Po­znań­ski dr Szy­mon (Ro­mań­czuk)

MODUŁ I 10.00 – 11.20 KOŚCIÓŁ A WSPÓŁCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO (Pro­wa­dzą­cy: Prof. dr hab. Lu­cjan Suchanek)

Bi­skup dr hab. Grze­gorz Ryś, UPJPII, Dia­log Ko­ścio­ła ze świa­tem po So­bo­rze Wa­ty­kań­skim II

Bi­skup dr hab. Je­rzy (Pań­kow­ski), prof. ChAT, Ekle­zjal­ny wy­miar współ­cze­sne­go chrześcijaństwa

Ks. prot. prof. Mak­sim Kozłow, Mo­skiew­ska Aka­de­mia Du­chow­na, Браки между православными и католиками: видение пастырского аспекта проблемы в России начала XXI века

11.20 – 11.40 DYSKUSJA

11.40 – 12.00 PRZERWA

MODUŁ II 12.00 – 13.20 TEOLOGOWIE O KOŚCIELE WSPÓŁCZESNYM (Pro­wa­dzą­cy: Ks. prot. prof. Wła­di­mir Baszkirow)

Prof. dr hab. Bog­dan Szlach­ta, UJ, Uwa­gi o kil­ku pro­ble­mach do­ty­czą­cych obec­no­ści Ko­ścio­łów i ich na­ucza­nia w sfe­rze publicznej

Ks. prot. doc. Pa­weł Chon­dzyń­ski, Uni­wer­sy­tet św. Ti­cho­na, Идеи блаженного Августина в экклесиологии свт. Филарета иновом русском богословии

Prof. Na­ta­lia Su­cho­wa, Uni­wer­sy­tet św. Ti­cho­na, Человек Вселенской Церкви: экклесиологические воззрения архимандрита Киприана (Керна)

Dr Dy­mitr Ro­ma­now­ski, UJ, Karl Rah­ner. Ta­jem­ni­ca czło­wie­ka i ta­jem­ni­ca Kościoła

13.20 – 13.40 DYSKUSJA

13.40 – 14.40 PRZERWA OBIADOWA

MODUŁ III 14.40 – 16.00 KOŚCIÓŁ WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ NAUKI (Pro­wa­dzą­cy: Prof. Wła­di­mir Katasonow)

S. dr hab. Te­re­sa Obo­le­vitsch, UPJPII, Pro­blem re­la­cji mię­dzy na­uką a re­li­gią: per­spek­ty­wa wschod­nia i zachodnia

Dr hab. Krzysz­tof Le­śniew­ski, prof. KUL, „Kim jest czło­wiek, że o nim pa­mię­tasz?…”. An­tro­po­lo­gicz­ne pod­sta­wy pra­wo­sław­nej re­flek­sji bioetycznej

O. dr Le­onard Hry­niew­ski OFM, Wyż­sze Se­mi­na­rium Du­chow­ne w Kal­wa­rii Zebrz., Pa­sto­ral­ne im­pli­ka­cje na­ucza­nia Ko­ścio­ła rzym­sko-ka­to­lic­kie­go do­ty­czą­ce współ­cze­snych wy­zwań bioetycznych

Ks. dr Ar­tur Alek­sie­juk, ChAT, Pra­wo­sła­wie i bioetyka

16.00 – 16.20 DYSKUSJA

16.20. – 16.40 PRZERWA

MODUŁ IV 16.40 – 18.00 MANIFESTATIO CREDENDI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE (Pro­wa­dzą­cy: Prof. Na­ta­lia Suchowa)

Ks. dr hab. Mi­chał Ja­no­cha, prof. UW, Chrze­ści­jań­stwo we współ­cze­snym świe­cie: w cen­trum czy na peryferiach?

Ks. prot. Prof. Wła­di­mir Basz­ki­row, Aka­de­mia Du­chow­na w Miń­sku, Непрестанно молитесь (1 Сол. 5, 17). Как понимать молитву и как молиться современному человеку? (По материалам аскетического предания Церкви)

Doc. Wik­tor Le­ga, Uniw. św. Ti­cho­na, Mo­skwa, Что такое вера? Православный и католический взгляд

Ks. dr Ta­de­usz No­sek, UPJPII, Pro­ble­my świa­ta w dusz­pa­ster­sko-ka­te­che­tycz­nej świa­do­mo­ści Kościoła

18.00 – 18.20 DYSKUSJA

PIĄTEK, 7 VI, PARAFIA PRAWOSŁAWNA PW. ZAŚNIĘCIA NMP, UL. SZPITALNA 24

MODUŁ V 9.00 – 10.00 KOŚCIÓŁ. SPOŁECZEŃSTWO. POLITYKA (Pro­wa­dzą­cy: Ks. prot. prof. Mak­sim Kozłow)

Ks. prof. dr hab. An­drzej Zwo­liń­ski, UPJPII, Udział Ko­ścio­ła w wy­cho­wa­niu po­li­tycz­nym społeczeństwa

Hie­romn. Dr Sy­me­on (To­ma­czyn­ski), Wy­daw­nic­two Klasz­to­ru Srie­tien­skie­go, Идол политкорректности и самоубийствоЕвропы

Dr Pa­weł Wró­blew­ski, Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski, Eku­me­nizm ja­ko in­stru­ment glo­ba­li­za­cji — kry­ty­ka fe­no­me­nu z per­spek­ty­wy grec­kie­go prawosławia

10.00 – 10.20 PRZERWA

MODUŁ VI 10.20 – 11.20 KOŚCIÓŁ. SPOŁECZEŃSTWO. POLITYKA, CD. (Ks. dr hab. Alek­san­der Po­sac­ki, Aka­de­mia Ignatianum)

Аlek­san­dra So­po­wa, ga­ze­taIzwie­stia”, Религиозная тематика в светских СМИ в России в последние годы

Mgr Paw­ło Smyc­niuk, Ukra­iń­ski Uni­wer­sy­tet Ka­to­lic­ki, Церковь патриотическая и вызовы мультиэтнического общества

Mgr Jo­lan­ta Kra­śniew­ska, KUL, Kar­dy­nał To­masz Spi­dlik — Ko­ściół udu­cho­wio­ny. Ka­te­che­zy o Kościele

11.20 – 11.40 DYSKUSJA

11.40 – 12.00 PRZERWA

MODUŁ VII 12.00 – 13.20 KOŚCIÓŁ A KULTURA WSPÓŁCZESNA (Pro­wa­dzą­cy: S. dr hab. Te­re­sa Obolevitsch)

Prof. Wła­di­mir Ka­ta­so­now, Uni­wer­sy­tet św. Ti­cho­na, Церковь и проблемы современной культуры

Prof. dr hab. An­na Raź­ny, UJ, Ko­ściół ka­to­lic­ki wo­bec ide­olo­gii genderyzmu

Dr Ur­szu­la Cier­niak, Aka­de­mia im. J. Długo­sza, Często­cho­wa, Христианский брак как вызов для “века вещизма”

Mgr Mar­ta Cza­ban, ChAT, Pa­sja w ki­nie i cer­kwi ‑ współ­cze­sne prze­ży­wa­nie męki

13.20 – 14.20 PRZERWA OBIADOWA

MODUŁ VIII 14.20 – 15.40 KOŚCIOŁY I WYZNANIA (Pro­wa­dzą­cy: Ks. prot. doc. Pa­weł Chondzyński)

Ks. prof. dr hab. Krzysz­tof Ko­ściel­niak, UJ, Sta­tus oby­wa­te­la czy mniej­szo­ści? Sy­tu­acja i toż­sa­mość Kop­tów na prze­ło­mie XX i XXI wieku

Hie­romn. Igna­tij (Szes­ta­kow), Klasz­tor Srie­tien­ski, Косово и Метохия: проблема спасения христианского наследия

Ks. dr hab. Alek­san­der Po­sac­ki, Aka­de­mia Igna­tia­num, Igna­cy Loy­ola — wi­zja Ko­ścio­ła na współ­cze­sne czasy?

Ks. mgr Mi­ro­sław Dra­biuk, ChAT, Ka­te­che­za w diasporze

15.40 – 16.00 DYSKUSJA

16.00 – 16.20 PRZERWA

MODUŁ IX 16.20 – 17.20 DOŚWIADCZENIA WSPÓLNOTOWE (Pro­wa­dzą­cy: Prof. dr hab. Hanna
Kowalska-Stus)

Dr Ma­rek Ki­ta, UPJPII, Ekle­zja – pu­styn­na pięk­ność. Wi­zja Ko­ścio­ła w do­świad­cze­niu no­wych wspól­not katolickich

Dr Jó­zef Kuf­fel, UJ, Православное подвижничество в современном мире

Ks. mgr Piotr Piet­kie­wicz, ChAT, Re­la­cje mię­dzy mę­żem i żo­ną w mał­żeń­stwie prawosławnym

17.20 – 17.50 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE 

adobe-pdf-iconPo­bierz pro­gram w PDF