brak komentarzy

100 – lecie urodzin Prof. Jerzego Nowosielskiego. Uroczystości w krakowskiej cerkwi

Nie­dzie­la o Sądzie Osta­tecz­nym – 19 lute­go 2023 r., była szcze­gól­ną dla Para­fii Pra­wo­sław­nej pw. Zaśnię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Kra­ko­wie. W tym dniu w kra­kow­skiej cer­kwi odby­ły się obcho­dy 100-lecia uro­dzin jej wybit­ne­go para­fia­ni­na, Prof. Jerze­go Nowo­siel­skie­go.

Uro­czy­sto­ściom, któ­re roz­po­czę­ło nabo­żeń­stwo cało­noc­ne­go czu­wa­nia w sobo­tę 18 lute­go, prze­wod­ni­czy­li Jego Eks­ce­len­cja, Biskup Łódz­ki i Poznań­ski Ata­na­zy. Nie­dziel­ną, świą­tecz­ną Boską Litur­gię poprze­dzi­ło przy­wi­ta­nie Hie­rar­chy przez dzie­ci, mło­dzież, sta­ro­stę cer­kiew­ne­go oraz pro­bosz­cza para­fii ks. prot. Jaro­sła­wa Anto­siu­ka. Po odczy­ta­nej Ewan­ge­lii, ze sło­wa­mi homi­lii do zebra­nych zwró­cił się ks. Wło­dzi­mierz Mutin. Licz­nie zgro­ma­dze­ni Wier­ni aktyw­nie uczest­ni­czy­li w spra­wo­wa­nej Boskiej Litur­gii przy­stę­pu­jąc do Sakra­men­tu Eucha­ry­stii. Nie­dziel­ne nabo­żeń­stwo zakoń­czy­ło się Pani­chi­dą w inten­cji śp. Prof. Jerze­go Nowo­siel­skie­go.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści do zgro­ma­dzo­nych uczest­ni­ków świę­ta zwró­cił się biskup Ata­na­zy. Wła­dy­ka pod­kre­ślił wiel­kie zna­cze­nie nie­dziel przy­go­to­waw­czych do Wiel­kie­go Postu, któ­re są waż­nym cza­sem dla wier­nych pra­wo­sław­nych, ponie­waż pozwa­la­ją na przy­go­to­wa­nie się do „Wio­sny ducho­wej”, jaką jest dla każ­de­go wie­rzą­ce­go czło­wie­ka Wiel­ki Post. Biskup podzię­ko­wał wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym za wspól­ną modli­twę. Wła­dy­ka wyra­ził rów­nież wdzięcz­ność dla pro­bosz­cza para­fii – ks. Jaro­sła­wa Anto­siu­ka oraz jego pomoc­ni­ków. Szcze­gól­nie Hie­rar­cha podzię­ko­wał chó­ro­wi para­fial­ne­mu pod prze­wod­nic­twem Matusz­ki Kse­nii Anto­siuk oraz chó­ro­wi dzie­cię­ce­mu pod kie­run­kiem Iri­ny Dracz. Na zakoń­cze­nie wła­dy­ka zapro­sił wszyst­kich na kon­fe­ren­cję o Prof. Jerzym Nowo­siel­skim oraz kon­cert muzy­ki cer­kiew­nej z wysta­wą pro­jek­tów sakral­nych wybit­ne­go arty­sty.

Ks. Damian Szwec
Foto: Ulia­na Komar­nic­ka

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.