Ser­decz­nie zapra­sza­my na Pra­wo­sław­ne nabo­żeń­stwa w Ska­wi­nie, któ­re będą spra­wo­wa­ne cyklicz­nie w Koście­le Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Marii Pan­ny przy ul. Korab­nic­kа 1.  Nabo­żeń­stwa będzie spra­wo­wać ducho­wień­stwo Para­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie, Pol­skie­go Auto­ke­fa­licz­ne­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go.

HARMONOGRAM:

5.03.2023 — AKATYST — 17.00

19.03.2023 — АКАТЫСТ — 17.00

Щиро запрошуємо на православнi Богослужіння у Скавинi до каплиці на вул. Korab­nic­kа 1. Богослужіння звершить духовенство Православного Приходу в Кракові. Польська Автокефальна Православна Церква.

Розклад:

5.03.2023 — АКАФИСТ — 17.00

19.03.2023 — АКАФИСТ — 17.00

www.kra​kow​-cer​kiew​.pl
tel. +48 12 422 – 72-77

Jak doje­chać [Tutaj]

Foto: Autor­stwa Zyg­munt Put — Pra­ca wła­sna, CC BY-SA 4.0, https://​com​mons​.wiki​me​dia​.org/​w​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​c​u​r​i​d​=​1​1​3​2​9​5​265