Skawina

Ser­decz­nie za­pra­sza­my na Pra­wo­sław­ne na­bo­żeń­stwa w Ska­wi­nie, któ­re bę­dą spra­wo­wa­ne cy­klicz­nie w Ko­ście­le Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny przy ul. Ko­rab­nic­kа 1.  Na­bo­żeń­stwa bę­dzie spra­wo­wać du­cho­wień­stwo Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie, Pol­skie­go Au­to­ke­fa­licz­ne­go Ko­ścio­ła Prawosławnego.

HARMONOGRAM:

- w nie­dzie­lę 2, 9, 16 i 30 lip­ca o godz. 17.00 — Akatyst
- w so­bo­tę 22 lip­ca o godz. 10.00 — Św. Liturgia

Щиро запрошуємо на православнi Богослужіння у Скавинi до каплиці на вул. Ko­rab­nic­kа 1. Богослужіння звершить духовенство Православного Приходу в Кракові. Польська Автокефальна Православна Церква.

Розклад:

- у неділю, 2, 9, 16, 30 липня о год 17.00 — Акафіст
- у суботу, 22 липня о год 10.00 — Свт. Літургія

www.kra​kow​-cer​kiew​.pl
tel. +48 12 422 – 72-77

Jak do­je­chać [Tu­taj]

Fo­to: Au­tor­stwa Zyg­munt Put — Pra­ca wła­sna, CC BY-SA 4.0, https://​com​mons​.wi​ki​me​dia​.org/​w​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​c​u​r​i​d​=​1​1​3​2​9​5​265

[siteorigin_​widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/​siteorigin_​widget]