Soborowanije — Sakrament Chorych w naszej cerkwi

W Nie­dzie­le 2 kwiet­nia i ponie­dzia­łek Wiel­kie­go Tygo­dnia 10 kwiet­nia, o godzi­nie 17.00 w kra­kow­skiej cer­kwi będzie spra­wo­wa­ny Sakra­ment Cho­rych. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­szę o zapo­zna­nie się z poniż­szą infor­ma­cją, któ­ra wyja­śnia zasa­dy przy­stę­po­wa­nia do tego Sakra­men­tu. JELEOSWIASZCZENIJE – Sobo­ro­wa­ni­je – Sakra­ment Cho­rych to Sakra­ment, w któ­rym przy namasz­cza­niu cia­ła ole­jem, przy­wo­ły­wa­na jest na cho­re­go Łaska Boża, uzdra­wia­ją­ca cho­ro­bę duszy i cia­ła. Sakra­ment ten...

Kontynuuj czytanie

Plan Nabożeństw — Kwiecień

“Stwór­co, Ty sam sta­łeś się czło­wie­kiem z pro­chu, całun i grób obja­wia­ją Two­ją tajem­ni­cę, Sło­wo, Dostoj­ny zaś Rad­ca, speł­nia­jąc wolę Twe­go Rodzi­ca, w Tobie wspa­nia­le na nowo mnie odna­wia. Śmier­cią znisz­czy­łeś śmier­tel­ne, pogrze­bem znisz­cze­nie prze­zwy­cię­żasz, bowiem Ty w Boży spo­sób czy­nisz nie­znisz­czal­ną natu­rę, któ­rą przy­ją­łeś, pod­no­sząc ją ze śmier­ci. Cia­ło bowiem Two­je, Panie, nie ujrza­ło znisz­cze­nia, ani też dusza Two­ja...

Kontynuuj czytanie

Święto Patrona Miasta Krakowa

W 1714 r. kra­kow­scy rad­ni wybra­li św. Józe­fa na głów­ne­go patro­na mia­sta wie­rząc, że orę­dow­nic­two świę­te­go pomo­że mia­stu pod­nieść się z upad­ku po najaz­dach obcych wojsk i po wylud­nie­niu z powo­du epi­de­mii. Rok póź­niej papież Kle­mens XI zatwier­dził dekret Kon­gre­ga­cji Obrzę­dów w spra­wie zawie­rze­nia mia­sta Kra­ko­wa św. Józe­fo­wi. Zgod­nie z corocz­ną tra­dy­cją w dniu pamię­ci św. Józe­fa odby­ło się uro­czy­ste nabo­żeń­stwo w Bazy­li­ce Mariac­kiej. U uro­czy­sto­ścią wzię­li...

Kontynuuj czytanie

Koncepcja architektoniczna nowej krakowskiej cerkwi

19 mar­ca został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs na pro­jekt nowej kra­kow­skiej cer­kwi pw. św. Cyry­la i Meto­de­go. Jego Eks­ce­len­cja, Naj­prze­wie­leb­niej­szy Ata­na­zy, Biskup Łódz­ki i Poznań­ski przy­chy­lił się do reko­men­da­cji Rady Para­fial­nej i zatwier­dził wybór kon­cep­cji opra­co­wa­nej przez archi­tek­tów Pana Micha­ła Bała­sza i Panią Olgę Haj­du­cze­nia. Przed nami wie­le pra­cy aby kon­cep­cja prze­ro­dzi­ła się w pro­jekt budow­la­ny, a następ­nie powstał budy­nek cer­kwi. Ufa­my jed­nak, że z Bożą...

Kontynuuj czytanie

Refektarz w Krakowskiej Cerkwi — Kaplica urządzona przez Prof. Jerzego Nowosielskiego

Reali­za­cja Jerze­go Nowo­siel­skie­go w Kapli­cy Refek­ta­rzo­wej naszej Cer­kwi jest dzie­łem uni­ka­to­wym. Wraz z prze­strze­nią, do któ­rej zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne, two­rzy wizu­al­ną i tre­ścio­wą całość. Jest to jed­na z ostat­nich reali­za­cji arty­sty. Zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia tek­stu na jej temat, będą­ce­go refe­ra­tem wygło­szo­nym przez histo­ry­ka sztu­ki Jago­dę Żar­no­wiec­ką na kon­fe­ren­cji Nowo­siel­ski w Mało­pol­sce, w Tyń­cu w 2014 roku, w roz­sze­rzo­nej wer­sji opu­bli­ko­wa­nym w cza­so­pi­śmie Kunszt, nr 3, z tego same­go...

Kontynuuj czytanie

Plan nabożeństw na Marzec 2023

“…Adam wybrał zdra­dę węża, spraw­cy wszel­kie­go zła, nad prze­strze­ga­nie Bożych przy­ka­zań i rad, łamiąc tym samym naka­za­ny post. I tak, w zamian zamiast życia wiecz­ne­go otrzy­mał śmierć, a zamiast miej­sca nie­ska­żo­nej rado­ści, dostał to grzesz­ne miej­sce peł­ne namięt­no­ści i nie­szczęść, albo raczej – został ska­za­ny na Hades i pie­kiel­ną ciem­ność. Gdy­by nie przy­szedł Chry­stus, Nasza natu­ra pozo­sta­ła­by w pie­kiel­nych cze­lu­ściach w węża, któ­ry...

Kontynuuj czytanie

Uroczysta Akademia w 100 rocznicę urodzin Prof. Jerzego Nowosielskiego

19 lute­go br. w godzi­nach wie­czor­nych w kra­kow­skiej para­fii pra­wo­sław­nej odby­ła się uro­czy­sta aka­de­mia, któ­ra sta­ła się nie­zwy­kłym wyda­rze­niem dla miło­śni­ków sztu­ki sakral­nej Prof. Jerze­go Nowo­siel­skie­go, wybit­ne­go para­fia­ni­na Pra­wo­sław­nej Para­fii w Kra­ko­wie. Cała uro­czy­stość odby­ła się w pięk­nej Kapli­cy Refek­ta­rzo­wej pw. Wszyst­kich Świę­tych (kapli­ca mie­ści się na II pię­trze kamie­ni­cy przy ul. Szpi­tal­nej 24), któ­rej poli­chro­mie ścien­ne i iko­no­stas zosta­ły wyko­na­ne...

Kontynuuj czytanie

100 – lecie urodzin Prof. Jerzego Nowosielskiego. Uroczystości w krakowskiej cerkwi

Nie­dzie­la o Sądzie Osta­tecz­nym – 19 lute­go 2023 r., była szcze­gól­ną dla Para­fii Pra­wo­sław­nej pw. Zaśnię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny w Kra­ko­wie. W tym dniu w kra­kow­skiej cer­kwi odby­ły się obcho­dy 100-lecia uro­dzin jej wybit­ne­go para­fia­ni­na, Prof. Jerze­go Nowo­siel­skie­go. Uro­czy­sto­ściom, któ­re roz­po­czę­ło nabo­żeń­stwo cało­noc­ne­go czu­wa­nia w sobo­tę 18 lute­go, prze­wod­ni­czy­li Jego Eks­ce­len­cja, Biskup Łódz­ki i Poznań­ski Ata­na­zy. Nie­dziel­ną, świą­tecz­ną Boską...

Kontynuuj czytanie

100-lecie urodzin Jerzego Nowosielskiego — obchody w krakowskiej cerkwi

Kra­kow­ska Para­fia Prawosławna/​Centrum Sztu­ki Sakral­nej im. J. Nowo­siel­skie­go oraz Muzeum Ikon w War­sza­wie zapra­sza­ją na uczcze­nie jubi­le­uszu 100-lecia uro­dzin Jerze­go Nowo­siel­skie­mu, pamię­ci i twór­czo­ści któ­re­go jest poświę­co­ny bie­żą­cy 2023. 19 lute­go o godzi­nie 17:00 w kra­kow­skiej para­fii pra­wo­sław­nej (ul. Szpi­tal­na 24) odbę­dzie się uro­czy­sta aka­de­mia, w ramach któ­rej nastą­pi pre­zen­ta­cja albu­mu Kry­sty­ny Czer­ni «Nowo­siel­ski w War­sza­wie i na Mazow­szu. Sztu­ka sakral­na», następ­nie...

Kontynuuj czytanie