27 września — Święto Podwyższenia Najświętszego i Życiodajnego Krzyża Pańskiego

Zapraszamy do udziału we wrześniowych nabożeństwach

Nadchodzące wydarzenia 

Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na pw. Za­śnię­cia Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny w Kra­ko­wie, wcho­dzi w skład De­ka­na­tu Kra­kow­skie­go, Die­ce­zji Łódz­ko-Po­znań­skiej, Pol­skie­go Au­to­ke­fa­licz­ne­go Ko­ścio­ła Pra­wo­sław­ne­go (PAKP).

wrz 27, 2023

Katecheza dla dorosłych — otwarte spotkania z prawosławną historią, liturgiką, biblistyką i teologią 

Za­pra­sza­my w każ­dą śro­dę po wie­czor­nym Aka­ty­ście w kra­kow­skiej cer­kwi na otwar­te spo­tka­nia z pra­wo­sław­ną hi­sto­rią, li­tur­gi­ką, bi­bli­sty­ką i teo­lo­gią. Spo­tka­nia ma­ja cha­rak­ter otwar­ty i mo­gą w nich uczest­ni­czyć wszy­scy za­in­te­re­so­wa­ni. Na­si du­chow­ni w ciekawy…

wrz 14, 2023

Imieniny Ojca Aleksandra

We wto­rek 12 wrze­śnia swo­je imie­ni­ny ob­cho­dził nasz dro­gi Oj­ciec Alek­san­der. Z tej oka­zji skła­da­my Mu naj­ser­decz­niej­sze ży­cze­nia — Mno­ga­ja i Bła­ga­ja Lieta!

wrz 9, 2023

Od września w niedziele dwie Św. Liturgie

Uwa­ga! Od wrze­śnia w nie­dzie­le ma­my dwie Św. Li­tur­gie! ‑Pierw­sza Li­tur­gia o godz. 7.30 w Ka­pli­cy pw. Wszyst­kich Świę­tych (Spo­wiedź o 7.00). ‑Dru­ga Li­tur­gia o godz. 9.30 w głów­nej Cer­kwi Za­śnię­cia Bo­gu­ro­dzi­cy (Spo­wiedź o 8.30).…

sie 25, 2023

Święto parafialne krakowskiej cerkwi

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do uczest­nic­twa w świą­tecz­nych na­bo­żeń­stwach po­świę­co­nych Za­śnię­ciu Prze­naj­święt­szej Bo­gu­ro­dzi­cy w kra­kow­skiej cer­kwi przy ul. Szpi­tal­nej 24 w dniach 27/​28 sierp­nia (niedziela/​poniedziałek). Na­bo­żeń­stwom bę­dzie prze­wod­ni­czyć Or­dy­na­riusz die­ce­zji łó­dz­ko-po­­zna­ń­skiej, bi­skup Ata­na­zy. 27.08.2023 – 17.00 Nabożeństwo…

lip 31, 2023

Plan nabożeństw — sierpień 2023

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w sierp­nio­wych na­bo­żeń­stwach. Peł­ny har­mo­no­gram znaj­du­je się poniżej:

zo­bacz więcej 

Pa­ra­fia Pra­wo­sław­na pod we­zwa­niem Za­śnię­cia Naj­święt­szej Ma­rii Pan­ny
31 – 024 Kra­ków,
ul. Szpi­tal­na 24
e‑mail: krakowcerkiew@​gmail.​com
tel: (+48) 12 422 72 77
Bank Pe­kao SA:
29 1240 4650 1111 0000 5152 1484

Kan­ce­la­ria czyn­na od po­nie­dział­ku do piąt­ku
w godz. 10.00 — 12.00