Soborowanije — Sakrament Chorych w naszej cerkwi

W Nie­dzie­le 2 kwiet­nia i ponie­dzia­łek Wiel­kie­go Tygo­dnia 10 kwiet­nia, o godzi­nie 17.00 w kra­kow­skiej cer­kwi będzie spra­wo­wa­ny Sakra­ment Cho­rych. Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pro­szę o zapo­zna­nie się z poniż­szą infor­ma­cją, któ­ra wyja­śnia zasa­dy przy­stę­po­wa­nia do tego Sakra­men­tu. JELEOSWIASZCZENIJE – Sobo­ro­wa­ni­je – Sakra­ment Cho­rych to Sakra­ment, w któ­rym przy namasz­cza­niu cia­ła ole­jem, przy­wo­ły­wa­na jest na cho­re­go Łaska Boża, uzdra­wia­ją­ca cho­ro­bę duszy i cia­ła. Sakra­ment ten…

Dalej

Plan Nabożeństw — Kwiecień

“Stwór­co, Ty sam sta­łeś się czło­wie­kiem z pro­chu, całun i grób obja­wia­ją Two­ją tajem­ni­cę, Sło­wo, Dostoj­ny zaś Rad­ca, speł­nia­jąc wolę Twe­go Rodzi­ca, w Tobie wspa­nia­le na nowo mnie odna­wia. Śmier­cią znisz­czy­łeś śmier­tel­ne, pogrze­bem znisz­cze­nie prze­zwy­cię­żasz, bowiem Ty w Boży spo­sób czy­nisz nie­znisz­czal­ną natu­rę, któ­rą przy­ją­łeś, pod­no­sząc ją ze śmier­ci. Cia­ło bowiem Two­je, Panie, nie ujrza­ło znisz­cze­nia, ani też dusza Two­ja…

Dalej

Święto Patrona Miasta Krakowa

W 1714 r. kra­kow­scy rad­ni wybra­li św. Józe­fa na głów­ne­go patro­na mia­sta wie­rząc, że orę­dow­nic­two świę­te­go pomo­że mia­stu pod­nieść się z upad­ku po najaz­dach obcych wojsk i po wylud­nie­niu z powo­du epi­de­mii. Rok póź­niej papież Kle­mens XI zatwier­dził dekret Kon­gre­ga­cji Obrzę­dów w spra­wie zawie­rze­nia mia­sta Kra­ko­wa św. Józe­fo­wi. Zgod­nie z corocz­ną tra­dy­cją w dniu pamię­ci św. Józe­fa odby­ło się uro­czy­ste nabo­żeń­stwo w Bazy­li­ce Mariac­kiej. U uro­czy­sto­ścią wzię­li…

Dalej