XII rocznica śmierci ks. Witalia(Witolda) Maksymowicza

30 kwiet­nia 2023 roku przy­pa­da kolej­na — XII rocz­ni­ca śmier­ci wie­lo­let­nie­go pro­bosz­cza i dzie­ka­na kra­kow­skie­go — ks. Witol­da (Wita­li­ja) Mak­sy­mo­wi­cza. W nie­dzie­lę modli­twy w inten­cji ks. Witol­da będą wzno­szo­ne w kra­kow­skiej cer­kwi (Św. Litur­gia roz­po­czy­na się o godz. 9.30) oraz przy jego gro­bie na Cmen­ta­rzu na Sal­wa­to­rze ok godz. 14.00. Wiecz­na pamięć Ojcze Witol­dzie! * Witold Mak­sy­mo­wicz (ur. 12 mar­ca 1931 we Wło­da­wie, zm. 30 kwiet­nia 2011…

Dalej

Święta Liturgia w języku polskim w krakowskiej cerkwi — 30.04.2023

Zapra­sza­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 30 kwiet­nia do kra­kow­skiej cer­kwi przy ul. Szpi­tal­nej 24, na Św. Litur­gię w języ­ku pol­skim. Począ­tek Litur­gii 7.30. Z bło­go­sła­wień­stwa ordy­na­riu­sza die­ce­zji łódz­ko-pozna­ń­skiej, bisku­pa Ata­na­ze­go, nabo­żeń­stwa w języ­ku pol­skim są spra­wo­wa­ne od ponad czte­rech lat. Głów­nym języ­kiem litur­gicz­nych w kra­kow­skiej para­fii pra­wo­sław­nej jest sta­­ro-cer­kie­w­no-sło­­wia­ń­ski. Zapra­sza­my!

Dalej

PASCHA CHRYSTUSOWA 2023 w Krakowie

“Prze­to wejdź­my wszy­scy do rado­ści Pana swe­go: i pierw­si, i dru­dzy nagro­dę przyj­mij­cie. Boga­ci i ubo­dzy, wszy­scy razem się ciesz­cie. Wstrze­mięź­li­wi i leni­wi, ten dzień uczcij­cie. Ci, co pości­li i co nie pości­li, wesel­cie się dziś. Uczta przy­go­to­wa­na, roz­ko­szuj­cie się wszy­scy. Bara­nek przy­go­to­wa­ny, niech nikt nie wyj­dzie głod­ny. Wszy­scy nasyć­cie się ucztą wia­ry, wszy­scy przyj­mij­cie bogac­two miło­sier­dzia”

Dalej