brak komentarzy

Plan nabożeństw na Marzec 2023

“…Adam wybrał zdra­dę węża, spraw­cy wszel­kie­go zła, nad prze­strze­ga­nie Bożych przy­ka­zań i rad, łamiąc tym samym naka­za­ny post. I tak, w zamian zamiast życia wiecz­ne­go otrzy­mał śmierć, a zamiast miej­sca nie­ska­żo­nej rado­ści, dostał to grzesz­ne miej­sce peł­ne namięt­no­ści i nie­szczęść, albo raczej – został ska­za­ny na Hades i pie­kiel­ną ciem­ność. Gdy­by nie przy­szedł Chry­stus, Nasza natu­ra pozo­sta­ła­by w pie­kiel­nych cze­lu­ściach w węża, któ­ry wcze­śniej ją zwiódł. Chry­stus zaczął od postu, a w koń­cu oba­lił tyra­nię węża, uwol­nił nas i przy­wró­cił do życia.”

St. Grze­gorz Pala­mas, Kaza­nia, tom II

Wraz z począt­kiem Wiel­kie­go postu, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pla­nem nabo­żeństw na Marzec.

03.2023 – 1

Gra­fik-Bere­ze­n‑2

Gra­fik-Mar­t‑2

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.