brak komentarzy

Informacja w sprawie najbliższych nabożeństw

W odpowiedzi na liczne zapytania i wątpliwości informujemy, że:

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, apelujemy aby: osoby z objawami przeziębienia, osłabione, starsze i przewlekle chore – będące w grupie podwyższonego ryzyka pozostały w domu i nie uczestniczyły we wspólnych nabożeństwach, jeśli rzeczywistym powodem absencji są powyższe kwestie takie osoby nie powinny mieć wyrzutów sumienia. Czas spędzony w domu powinien być wykorzystany na prywatną modlitwę i lekturę Pisma Świętego.

Jednocześnie informujemy, że:

  • jeśli ktokolwiek obawia się o swoje zdrowie może pozostać w domu
  • osoby uczestniczące w nabożeństwach nie są zobligowane do całowania ikon, krzyża, relikwii czy ręki duchownego
  • podchodząc do ikon, krzyża czy relikwii można oddać im cześć poprzez pokłon

Ciało i Krew Boga Jezusa Chrystusa, znajdujące się w Kielichu nie może być przekaźnikiem epidemii.

Informujemy jednocześnie, że wszystkie wydarzenia zaplanowane w Parafii w najbliższym czasie i spotkania pozaliturgiczne zostają odwołane bezterminowo. Nabożeństwa sprawowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.


В ответ на многочисленные вопросы и недоумения сообщаем, что:

в связи с введением состояния эпидемиологической опасности в Польше, подчиняясь государственным указам от 13 марта т.г., которые ввели ограничения в количестве участников собраний до 50 человек, апеллируем, чтобы: особы с симптомами простуды, ослабленные, пожилые и с хроническими заболеваниями-которые находятся в группе повышенного риска остались дома и не участвовали в общих богослужениях, если действительной причиной отсутствия являются вышеуказанные проблемы. У таких прихожан не должны возникать угрызения совести. Время проведенное дома должно быть посвящено личной молитве и чтению Священного Писания. Одновременно сообщаем, что:

  • если кто-либо опасается за своё здоровье, может остаться дома
  • участвующие в богослужениях, не обязаны целовать иконы, крест, мощи и руку священника
  • подходя к иконам, к кресту или к мощам можно почтить их поклоном

Тело и Кровь Бога Иисуса Христа, находящиеся в Чаше не могут являться носителем эпидемии.

Одновременно сообщаем, что все запланированные приходские мероприятия и вне литургические встречи временно отменяются.  Богослужения совершаются по обычному расписанию.

Tekst za [Tutaj]

Zostaw komentarz

Musisz być $ slogged w$ S , aby dodać komentarz.