Informacja w sprawie najbliższych nabożeństw

W odpo­wie­dzi na licz­ne zapy­ta­nia i wąt­pli­wo­ści infor­mu­je­my, że: w związ­ku z wpro­wa­dze­niem sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce oraz sto­su­jąc się do roz­po­rzą­dzeń orga­nów pań­stwo­wych z 13 mar­ca br., któ­re ogra­ni­czy­ły licz­bę uczest­ni­ków zgro­ma­dzeń do 50 osób, ape­lu­je­my aby: oso­by z obja­wa­mi prze­zię­bie­nia, osła­bio­ne, star­sze i prze­wle­kle cho­re — będą­ce w gru­pie pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka pozo­sta­ły w domu i nie uczest­ni­czy­ły we wspól­nych nabo­żeń­stwach, jeśli rze­czy­wi­stym powo­dem absen­cji są powyż­sze kwe­stie takie...

Kontynuuj czytanie

Jerzy Nowosielski — kolejna rocznica…

21 lute­go minę­ła dzie­wią­ta rocz­ni­ca śmier­ci prof. Jerze­go Nowo­siel­skie­go. Wspo­mnie­nia tego wiel­kie­go czło­wie­ka roz­po­czę­li­śmy w Kra­ko­wie od nabo­żeń­stwa Pani­chi­dy, spra­wo­wa­ne­go przy jego gro­bie. Modli­twie prze­wod­ni­czył przy­ja­ciel zmar­łe­go — ks. mitrat Hen­ryk Paproc­ki, a opra­wę muzycz­ną zapew­nił Chór Kata­pie­ta­sma.

Kontynuuj czytanie

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, zwłasz­cza oso­by doro­słe na otwar­te i bez­płat­ne zaję­cia z języ­ka angiel­skie­go. Zaję­cia odby­wa­ją się w nie­dzie­le , po św. litur­gii w sali Refek­ta­rza. Dla dzie­ci moż­li­we są indy­wi­du­al­ne kosul­ta­cje i pomoc w zada­niach domo­wych. Infor­ma­cji udzie­la pro­wa­dzą­ca zaję­cia Pani mgr Nata­lia Ski­to­wa:

Kontynuuj czytanie

CZYTANIA NA 9 KWIETNIA

Niedziela Palmowa List św. Apo­sto­ła Paw­ła do Fili­pian  4 Raduj­cie się zawsze w Panu; jesz­cze raz powta­rzam: raduj­cie się!5 Niech będzie zna­na wszyst­kim ludziom wasza wyro­zu­mia­ła łagod­ność: Pan jest bli­sko!6 O nic się już zbyt­nio nie tro­skaj­cie, ale w każ­dej spra­wie wasze proś­by przed­sta­wiaj­cie Bogu w modli­twie i bła­ga­niu z dzięk­czy­nie­niem!7 A pokój Boży, któ­ry prze­wyż­sza wszel­ki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chry­stu­sie Jezu­sie.8 W koń­cu, bra­cia,...

Kontynuuj czytanie

REFEKTARZ

Reali­za­cja Jerze­go Nowo­siel­skie­go w Kapli­cy Refek­ta­rzo­wej naszej Cer­kwi jest dzie­łem uni­ka­to­wym. Wraz z prze­strze­nią, do któ­rej zosta­ło zapro­jek­to­wa­ne, two­rzy wizu­al­ną i tre­ścio­wą całość. Jest to jed­na z ostat­nich reali­za­cji arty­sty. Zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia tek­stu na jej temat, będą­ce­go refe­ra­tem wygło­szo­nym przez histo­ry­ka sztu­ki Jago­dę Żar­no­wiec­ką na kon­fe­ren­cji Nowo­siel­ski w Mało­pol­sce, w Tyń­cu w 2014 roku, w roz­sze­rzo­nej wer­sji opu­bli­ko­wa­nym w cza­so­pi­śmie Kunszt, nr 3, z tego same­go...

Kontynuuj czytanie