Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Krakowie związane jest z ogólnopolskim Bractwem Młodzieży Prawosławnej i działa z przerwami od ponad 20 lat. Zrzesza przede wszystkim młodzież studencką, ale także wszystkie chętne osoby zarówno młode wiekiem jak i duchem 🙂 Podczas naszych spotkań wraz z Proboszczem dyskutujemy na tematy związane z wiarą (np. różnice między prawosławiem a innymi religiami chrześcijańskimi), Cerkwią (np. obrzędy i święta cerkiewne) i życiem codziennym (np. kwestia małżeństw mieszanych, choroba a opętanie, pielgrzymki). Niekiedy udaje nam się zaprosić na nasze spotkania duchownych (batiuszek, diakonów, nawet archimandrytę!) i osoby z innych bractw.
Opiekę duchową nad działalnością Bractwa sprawuje o. Jarosław Antosiuk.
Przewodniczącą Bractwa jest Dasza Antosiuk.

 

Братство Православной Молодежи в Кракове связано с общепольским Братством Православной Молодежи и действует с перерывами больше 20  лет. Оно объединяет прежде всего студенческую молодежь, но одновременно с этим всех желающих, молодых по возрасту и по духу 🙂 Во время наших встреч мы вместе с батюшкой обсуждаем волнующие нас вопросы, связанные с верой (напр. различия между православием и другими христианскими религиями), Церковью (напр. церковные обряды и праздники)и повседневной жизнью (напр. смешанные браки, болезнь и одержимость, паломничества). Иногда нам удается пригласить на наши встречи духовных (батюшек, диаконов, даже архимандрита!) и членов других православных братств.
Молодёжное Братство встречается под Духовным руководством о. Ярослава Антосюка.
Старостой Братства является Даша Антосюк.

 

Kontakt

Dasza Antosiuk: 500 369 035
Julita Nikołajuk: 608 137 529
Jannie Veer: 796-838-387
email: [email protected]

Facebook:

 

Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej w Krakowie

Spotkania krakowskiej młodzieży prawosławnej

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Krakowie