Jerzy Nowosielski — kolejna rocznica…

21 lu­te­go mi­nę­ła dzie­wią­ta rocz­ni­ca śmier­ci prof. Je­rze­go No­wo­siel­skie­go. Wspo­mnie­nia te­go wiel­kie­go czło­wie­ka roz­po­czę­li­śmy w Kra­ko­wie od na­bo­żeń­stwa Pa­ni­chi­dy, spra­wo­wa­ne­go przy je­go gro­bie. Mo­dli­twie prze­wod­ni­czył przy­ja­ciel zmar­łe­go — ks. mi­trat Hen­ryk Pa­proc­ki, a opra­wę mu­zycz­ną za­pew­nił Chór Katapietasma.
Ko­lej­nym wy­da­rze­niem, ja­kie po­słu­ży­ło upa­mięt­nie­niu oso­by Pro­fe­so­ra by­ła przy­go­to­wa­na w kra­kow­skiej cer­kwi Aka­de­mia „Iko­na i abs­trak­cja”. Licz­nie ze­bra­nych uczest­ni­ków przy­wi­tał pro­boszcz kra­kow­skiej pa­ra­fii — ks. Ja­ro­sław An­to­siuk. Za­pro­sze­ni pre­le­gen­ci wy­gło­si­li nie­zwy­kle cie­ka­we pre­lek­cje: ks. Hen­ryk Pa­proc­ki „Abs­trak­cja w ro­zu­mie­niu No­wo­siel­skie­go”, dr. Kry­sty­na Czer­ni „Ma­lar­ska dwu­ję­zycz­ność No­wo­siel­skie­go. Mię­dzy abs­trak­cja a iko­ną”, dr. Iri­na Ta­ta­ro­va „Myśl No­wo­siel­skie­go o iko­nie”, Wi­ta­lii Mi­chal­czuk „Abs­trak­cja w iko­nie”, Łu­kasz Haj­du­cze­nia „Abs­trak­cja w daw­nej mu­zy­ce cer­kiew­nej”. Wy­kła­dy by­ły prze­pla­ta­ne kon­cer­tem Mu­zy­ki Cer­kiew­nej w wy­ko­na­niu mę­skie­go Chó­ru Ka­ta­pie­ta­sma pod dy­rek­cja Łu­ka­sza Haj­du­cze­ni. Aka­de­mia zo­sta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na w Ka­pli­cy Re­fek­ta­rzo­wej kra­kow­skiej cer­kwi z po­li­chro­mia­mi i iko­no­sta­sem au­tor­stwa Je­rze­go No­wo­siel­skie­go. Pod­czas Aka­de­mii by­ły pre­zen­to­wa­ne oprócz zbio­rów Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie, ob­ra­zy udo­stęp­nio­ne przez Fun­da­cję Nowosielskich/​Ga­le­ria Star­mach. Wśród ze­bra­nych go­ści był obec­ny rów­nież sam An­drzej Star­mach. Aka­de­mia za­koń­czy­ła się grom­ki­mi bra­wa­mi. Ze swej stro­ny za­pra­sza­my na ko­lej­ne, miej­my na­dzie­ję rów­nie uda­ne spo­tka­nia, któ­re są i bę­dą w przy­szło­ści efek­tem na­wią­za­nej współ­pra­cy po­mię­dzy Mu­zeum Ikon w War­sza­wie i Cen­trum Sztu­ki Sa­kral­nej im. Je­rze­go No­wo­siel­skie­go, dzia­ła­ją­cym przy Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Krakowie.