JERZY NOWOSIELSKI — DZIEWIĄTA ROCZNICA…

21 lu­te­go przy­pa­da dzie­wią­ta rocz­ni­ca śmier­ci prof. Je­rze­go No­wo­siel­skie­go. Za­pra­sza­my na wspól­na mo­dli­twę i akademię.

- 21.II.2020 r, godz. — 16.00 Pa­ni­chi­da przy gro­bie Profesora.

- 21.II.2020 r, godz. 17.30 Aka­de­mia “Iko­na i abs­trak­cja” (Cer­kiew, ul. Szpi­tal­na 24).
Prelegenci:
* ks. Hen­ryk Pa­proc­ki “Abs­trak­cja w ro­zu­mie­niu Nowosielskiego”
* dr. Kry­sty­na Czer­ni “Ma­lar­ska dwu­ję­zycz­ność No­wo­siel­skie­go. Mię­dzy abs­trak­cja a ikoną”
* dr. Iri­na Ta­ta­ro­va “Myśl No­wo­siel­skie­go o ikonie”
* Wi­ta­lii Mi­chal­czuk “Abs­trak­cja w ikonie”
* Łu­kasz Haj­du­cze­nia “Abs­trak­cja w daw­nej mu­zy­ce cerkiewnej”

Aka­de­mii to­wa­rzy­szy: Wy­sta­wa abs­trak­cji i ikon No­wo­siel­skie­go ze zbio­rów Fun­da­cji Nowosielskich/​Galeria Star­mach i Pa­ra­fii Pra­wo­sław­nej w Kra­ko­wie. Kon­cert mu­zy­ki cer­kiew­nej w wy­ko­na­niu chó­ru “Ka­ta­pie­ta­sma”.

Or­ga­ni­za­to­rzy: Cen­trum Sztu­ki Sa­kral­nej im. Je­rze­go No­wo­siel­skie­go i Mu­zeum Ikon w Warszawie.